ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

29 - 11 - 2016 - Stanowisko wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/s projektu ustawy emerytalnej - "deuzbekizacyjnej" (...)

29 - 11 - 2016 - Stanowisko wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w/s projektu ustawy emerytalnej - "deuzbekizacyjnej" (...)

S T A N O W I S K O

 

       Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dotyczące rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ,Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

      Działając w imieniu swoich Organizacji pragniemy wyrazić oburzenie wobec zamiaru wprowadzenia w życie ustawy, która jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi oraz deklaracjami Ministrów Rządu RP, że zmiany w ustawie emerytalnej nie będą dotyczyć obecnie służących funkcjonariuszy w takim zakresie jak to przedstawiono w kolejnym już projekcie zmiany ustawy emerytalnej (poprzedni został przedstawiony w lipcu br. i zawierał inne rozwiązania w zakresie sposobu naliczania emerytur).

      Funkcjonariusze, którzy służyli i służą z oddaniem dla demokratycznego Polskiego Państwa czują się dzisiaj oszukani i obrażani stwierdzeniami Premier polskiego Rządu i jego Ministrów, którzy publicznie twierdzą że „są oprawcami, że służyli dla zbrodniczego reżimu oraz, że byli na usługach Moskwy”.

     Tego typu słowa nigdy nie powinny paść z ust najważniejszych ludzi w Polsce, gdyż podważają zaufanie do nich i Państwa Polskiego.

     Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku, sygn. akt K 6/09 - OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji. ( Dz.U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r. )...więcej niżej w pliku PDF

 

29.11.2016

 

 

Do pobrania :

 

pdf ikona   - 2016-11-29 - Stanowisko wielkopolskiej i lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.pdf

21 - 10 - 2016 - Delegacja NSZZ Pracowników Pożarnictwa na uroczystościach z okazji 25 - lecia Powstania NSZZ FSG (...)

21 - 10 - 2016 - Delegacja NSZZ Pracowników Pożarnictwa na uroczystościach z okazji 25 - lecia Powstania NSZZ FSG (...)

Obchody 25 - lecia NSZZ 

Funkcjonariuszy Straży Granicznej

1

2

3

W dniu 21 października, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Krzysztof Hetman i Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Zbigniew Rogodziński, uczestniczyli w Krośnie Odrzańskim w uroczystościach z okazji 25 - lecia Powstania NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2

5

6

kol. Zbigniew Rogodziński otrzymał medal pamiątkowy XXV-lecia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

7

natomiast kol. Krzysztof Hetman pamiątkową paterę z okazji XXV - lecia NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej

8

wcześniej odebrał również medal pamiątkowy podczas obchodów centralnych XXV - lecia Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Zakopanem w dniu 29 września.

10 - 10 - 2016 - Odpowiedź MSWiA dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych (...)

10 - 10 - 2016 - Odpowiedź MSWiA dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych (...)

   W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2016 r. dotyczące doniesień medialnych na temat ujednolicenia systemów emerytalnych i rekomendacji zmian w systemach służb mundurowych, pragnę Pana poinformować, że MSWiA nie są prowadzone, ani planowane prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy z dnia 18 lutego t994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708), zwanej dalej ,,ustawą zaopatrzeniową", w kierunku rzekomego wprowadzenia korekt w emeryturach mundurowych (...) - więcej w pliku pdf

1wlkp

Do pobrania :

pdf ikona   - 2016-10-10 - Odpowiedź z MSWiA.pdf

30 - 09 - 2016 - Ustawa o modernizacji służb: lepsza infrastruktura, nowy sprzęt i wyższe płace - źródło MSWiA (...)

30 - 09 - 2016 - Ustawa o modernizacji służb: lepsza infrastruktura, nowy sprzęt i wyższe płace - źródło MSWiA (...)

   Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań jest głównym celem przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów projektu „ustawy modernizacyjnej”.  W 2017 r. otrzymają one na ten cel niemal 1,4 miliarda złotych.

 

1 28224 g

 

 

 

Prace nad ustawą rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA, tj. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji. 

Z całej kwoty ok. 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych ww. formacji.  Od 1 stycznia 2017 roku, pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.

 

cywile

 

Ustawa zakłada też realizację nowych inwestycji i zakupów. Szczególny nacisk położono na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą oni mogli sprostać stojącym przed nimi współcześnie wyzwaniom. Na ten cel przeznaczono ok. 780 mln zł. 

Program modernizacji służb obejmie lata 2017 – 2020. W tym czasie konsekwentnie realizowane będą działania, których celem będzie poprawa sprawności działania tych formacji. Środki finansowe również zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna. 

Program będzie realizowany przez Komendantów Głównych Policji, PSP, SG i szefa BOR, a nadzór nad całością będzie sprawował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowoczesne i dobrze wyposażone służby są szczególnie ważne w kontekście obecnego zagrożenia terrorystycznego i niestabilnej sytuacji międzynarodowej.

Realizacja programu modernizacji pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego kraju.  - Po wielu latach rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie zadba o bezpieczeństwo obywateli. Cały program obliczony jest na  6,5 mld złotych - powiedział Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas swojego wystąpienia w Bydgoszczy - źródło MSWiA

29 - 06 - 2016 - A P E L Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (...)

29 - 06 - 2016 - A P E L Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (...)

   Wielkopolska i Lubuska FZZSM zwraca się z apelem do organów statutowych związków zawodowych służb mundurowych oraz Członków tych organizacji o wyrażenie swojego sprzeciwu, w każdej dopuszczalnej formie wobec zamiaru rozbicia przez władze NSZZ Policjantów solidarności ruchu związkowego budowanej od 2006 roku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
Utworzenie w dniu 1 kwietnia 2016 roku kolejnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych, której cele są identyczne jak FZZSM jest decyzją szkodliwą, która może w nieodległej przyszłości doprowadzić do konfliktów oraz umniejszenia roli związków zawodowych działających w służbach mundurowych.

   W poczuciu odpowiedzialności za interes funkcjonariuszy służb mundurowych, których organy związkowe mają obowiązek ustawowy i statutowy godnie reprezentować oczekujemy, że nasz apel nie pozostanie bez reakcji. W przeciwnym wypadku będzie to przyzwolenie na działania WIELKOPOLSKA FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH destrukcyjne kilku działaczy związkowych, którym przyświecają prawdopodobnie partykularne interesy bez patrzenia na dotychczasowe osiągnięcia FZZSM.     

Do pobrania :

pdf - APEL Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 27.06.2016

 

27 - 06 - 2016 - Spotkanie Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (...)

Głównym celem było omówienia m.in. projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (projekt z dnia 20 marca 2016 r.) oraz aktualnej sytuacji związanej z powstaniem Federacji Służb Mundurowych i Publicznych (stanowisko w załączeniu).

W toku dyskusji poparto dążenia i stanowisko związków zawodowych w zakresie konieczności „co najmniej dwukrotnego zwiększenie środków finansowych, przewidzianych w ustawie na wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników MSWiA” przedstawianych podczas prac Forum Dialogu Społecznego MSWiA oraz Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

Jednocześnie odnosząc się do informacji o powstaniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Publicznych przedstawiciele wszystkich związków zawodowych wchodzących w skład w/w Federacji ZZ SM województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec podjętych działań mających na celu rozbicie solidarności ruchu związkowego w służbach mundurowych” 

– stanowisko w załączeniu.

Do pobrania :

pdf Komunikat Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 27.06.2016

pdf Stanowisko Wielkopolskiej i Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 27.06.2016

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP