ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

01 - 03 - 2024 - Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Polski - źródło MSWiA (...)

01 - 03 - 2024 - Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Polski - źródło MSWiA (...)

W piątek 1 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów, które określa m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które będą obowiązywały na terenie naszego kraju. Nowe regulacje zostały przygotowane i ogłoszone na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dokument normuje organizację i warunki przygotowania oraz funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Polski.

Załączona do rozporządzenia tabela określa  sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą wszystkich osób przebywających na jej obszarze.

Przepisy określają również właściwości organów w tych sprawach, w tym te dotyczące alarmowania o skażeniach w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, zdrowia, administracji publicznej, rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa, gospodarki morskiej, klimatu, gospodarki wodnej oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Nowy akt wykonawczy zwiększy liczbę przesłanek umożliwiających uruchomienie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Doprecyzuje także listę podmiotów niezbędnych do zaangażowania w funkcjonowanie systemu. 

Ponadto, jako przesłanki do jego uruchomienia dodano wprowadzenie środka reagowania kryzysowego NATO lub wystąpienie zdarzeń oddziaływujących na obszar więcej niż jednego województwa i zagrażających życiu lub zdrowiu osób. Pozwoli to na uruchomienie systemu bez konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego. 

Po uruchomieniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wszystkie podmioty, które tworzą system, będą kierowały do centrum dyspozycyjnego osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu oceny sytuacji skażeń lub przeciwdziałania skutkom ich wystąpienia.

Koordynacja i współpraca

Ponadto rozporządzenie określa instytucje i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie ćwiczeń i treningów KSWSiA. Uwzględnia przy tym odpowiedzialność finansową w zakresie ich organizacji i przeprowadzenia.

Dodano również regulację dotyczącą ustanowienia „Planu współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednolitego KSWSiA”. Będzie on zawierał, uzgodnione przez podmioty tworzące system, procedury współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład KSWSiA. Za przygotowanie dokumentu będzie odpowiedzialny szef MON.

źródło - MSWiA

Rozporządzenie_Rady_Ministrów_z_dnia_23_lutego_2024_r_w_sprawie_systemów.pdf

19 - 02 - 2024 - Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Zbigniew Rogodziński jako druh OSP Turek odebrał wyjątkowy prezent (...)

19 - 02 - 2024 - Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Zbigniew Rogodziński jako druh OSP Turek odebrał wyjątkowy prezent (...)

   49 lat temu druhowie z OSP Turek świętowali stulecie swojej jednostki. Na jubileusz nie dotarła wówczas delegacja OSP Śrem, jednak po niemal pięciu dekadach przygotowany na tę okazję prezent trafił do turkowskich druhów. Była to nie lada niespodzianka.

   Nikt dziś nie wie, co stanęło na przeszkodzie, aby strażacy ochotnicy ze Śremu osobiście stawili się na uroczystościach jubileuszowych. Przygotowali jednak prezent, który po blisko pięciu dekadach odnaleziono i dostarczono do Turku.

   ...w czasie porządków w remizie znaleźliśmy życzenia, które miały dotrzeć tutaj niemal 50 lat temu. Bliżej nieokreślone jest to dlaczego prezent nie dotarł na czas - mówili członkowie delegacji OSP Śrem, którzy pojawili się w Turku w sobotę, 17 lutego. 
 
   Ów upominek to antyrama z fotografiami i specjalną dedykacją: „Nie mogąc osobiście wziąć udziału w waszym wspaniałym świcie 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku przesyłamy tą drogą serdeczne życzenia pomyślnego rozwoju oraz pracy i służby na rzecz dobra współobywateli miasta Turek, całego Województwa Konińskiego i naszej ojczyzny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” - tak brzmiała treść życzeń skierowanych do turkowskich druhów 10 września 1975 roku. - źródło iTurek

30 - 01 - 2024 - Uzgodnienie zasad rozdysponowania środków na podwyżki w PSP  (...)

30 - 01 - 2024 - Uzgodnienie zasad rozdysponowania środków na podwyżki w PSP (...)

   30 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Głównym celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdysponowania środków na podwyżki w tym roku. 

W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak - zastępca komendanta głównego PSP; st. bryg. Paweł Fliszkiewicz prorektor-zastępca komendanta Akademii Pożarniczej - pełnomocnik komendanta głównego PSP ds. związków zawodowych; st. bryg. Rafał Zdziennicki - p.o. dyrektora Biura Kadr KG PSP; st. bryg. Jarosław Kociołek - p.o. dyrektora Biura Finansów KG PSP; Ze strony związków zawodowych w spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Richert - wiceprzewodniczący Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"; Krzysztof Hetman - przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa , Łukasz Kunek - przewodniczący Związek Zawodowy Strażaków "FLORIAN", obecni wraz z wiceprzewodniczącymi zarządów.

Podczas spotkania wspólnie uzgodniono zasady rozdysponowania środków na podwyżki w tym roku.

   W związku ze wzrostem kwoty bazowej o 20%, wzrasta przeciętne uposażenie (bez nagrody rocznej) o kwotę 1.340 zł na etat miesięcznie, na podstawie której ustala się stawkę kwotową w grupie uposażenia zasadniczego strażaka i wynikającego z tego wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Zgodnie z powyższym wystąpiła konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

   Przedstawione zasady zmierzają do obligatoryjnego rozdysponowania kwoty podwyżki, na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat – kwota ok. 1278 zł. Pozostała kwota, tj. ok. 62 zł zostanie rozdysponowana przez kierowników jednostek organizacyjnych na skutki związane z przeszeregowaniem strażaków na wyższe stanowiska służbowe oraz wzrost innych składników uposażenia.

  Przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich struktur związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej wspólnie i w porozumieniu zaakceptowali przedstawione zasady podziału kwoty podwyżki od dnia 1 stycznia 2024 roku. Kwota podwyżki przeznaczona na inne składniki uposażenia będzie podlegała dodatkowym uzgodnieniom z zakładowymi strukturami związków zawodowych.

 Przygotowany projekt przedstawionego powyżej rozwiązania, zostanie przekazany do Departamentu Budżetu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji celem dalszego procedowania.

 Zdjęcia: st. str. Krzysztof Pisz

 

19 - 01 - 2024 - Mobilna legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel - źródło Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (...)

19 - 01 - 2024 - Mobilna legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel - źródło Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (...)

Informujemy, że Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA od roku prowadzi działania mające na celu wprowadzenie mobilnej legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel. Odpowiedni Wniosek o nawiązanie współpracy w ramach aplikacji mObywatel został złożony i obecnie jest procedowany w Ministerstwie Cyfryzacji.  

O terminie uruchomienia mobilnej legitymacji emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel poinformujemy Państwa zamieszczając komunikat na stronie internetowej: www.gov.pl/zermswia w zakładce Aktualności.  

 18 - 01 - 2024 - Dotrzymujemy słowa ! Funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżki uposażeń (...) - źródło MSWiA

18 - 01 - 2024 - Dotrzymujemy słowa ! Funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżki uposażeń (...) - źródło MSWiA

Rząd Donalda Tuska realizuje priorytetowe zobowiązania ogłoszone w kampanii wyborczej. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżki w wysokości 20 proc. już od stycznia br.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 zagwarantowane zostało podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy o 20 proc. w stosunku do roku 2023, poprzez waloryzację kwoty bazowej. 

Ustalona  kwota bazowa dla funkcjonariuszy wynosi 2 088,77 zł i w konsekwencji powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie o następującą kwotę (bez nagrody rocznej):

  • 1 359 zł w Policji i Straży Granicznej,
  • 1 340 zł w Państwowej Straży Pożarnej,
  • 1 575 zł w Służbie Ochrony Państwa.

Realizacja podwyżek funkcjonariuszy, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r., nastąpi po uchwaleniu i opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2024. Wymagać to będzie nowelizacji rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji tzw. płacowych, określających nowe wyższe stawki uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia. Wejście w życie znowelizowanych rozporządzeń MSWiA uzgadnianych ze stroną społeczną będzie podstawą do wypłaty podwyższonych uposażeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

10 - 01 - 2024 - Uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (...)

10 - 01 - 2024 - Uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (...)

10 stycznia 2024 roku w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy obecności Podsekretarza Stanu w MSWiA Wiesława Leśniakiewicza nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przez gen. brygadiera dr. inż. Andrzeja Bartkowiaka na ręce nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego.

Podczas uroczystej zbiórki odczytane zostały akty Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, o odwołaniu z dniem 9 stycznia 2024 r. ze stanowiska Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka i powołaniu z dniem 10 stycznia 2024 r. nadbryg. Mariusza Feltynowskiego na stanowisko Komendanta Głównego PSP. 

Gen. brygadier dr inż. Andrzej Bartkowiak żegnając się ze stanowiskiem podkreślił: „ Raduję się z kilku powodów, raduję się, że wspólnie zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy dla tej Komendy, dla Straży Pożarnej Ochotniczej i Państwowej ale moje serce raduje się, bo poznałem Mariusza Feltynowskiego - dzisiejszego Komendanta Głównego PSP. Dziś mam wielką przyjemność przekazać Mu swoje obowiązki. Z całego serca za wszystko Wam dziękuję, kłaniam się Wam każdego dnia za to, co razem zrobiliśmy. Jesteście wspaniałymi ludźmi! Wielkie serce dla Was, nigdy Was nie zapomnę…”

Następnie głos zabrał nowo powołany Komendant Główny PSP: „Wszystko to jest praca zespołowa. (…) Jestem przekonany, że będziemy kontynuować dobre rzeczy, które za Komendanta Andrzeja zostały zrobione a będziemy dopracowywać te, które ewentualnie będą wymagały korekty. Dajmy sobie szansę. (…) Piękna uroczystość za nami, bardzo dziękuję za służbę tym, którzy zdecydowali się odejść na zaopatrzenie emerytalne, a wszystkich Was, którzy chcą współpracować proszę o rozsądek i rozwagę” - powiedział nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli również: zastępcy komendanta głównego PSP, dyrektorzy biur KG PSP, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Głównej PSP.

Uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - wideo ! ! !

Galeria zdjęć z uroczystości - https://www.zgnszzpp.pl/galeria-94-10_01_2024_uroczyste_przekazanie.html

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP